fbpx

Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (dalej RODO)

1. Właścicielem Serwisu www.baginski.consulting jest Tomasz Bagiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SBS Tomasz Bagiński, z siedzibą w Warszawie, 01-002, ul. Nowolipie 25.

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma SBS Tomasz Bagiński, z siedzibą w Warszawie, 01-002, ul. Nowolipie 25, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: tomasz@baginski.consulting, będącą jednocześnie właścicielem sklepu Internetowego, zwana dalej „Administratorem”.

3. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś:

  1. zainteresowany otrzymywaniem wiadomości na temat szkoleń, eventów branżowych, ofert specjalnych, treści merytorycznych marki Bagiński Consulting i / lub
  2. dokonującym zakupu edukacyjnych i rozwojowych produktów cyfrowych w ramach sklepu Internetowego prowadzonego na portalu www.baginski.consulting

4. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych i zgłoszeniowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu, e-mail kontaktowy, numer NIP (tylko w przypadku chęci uzyskania Faktury VAT).

5. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.

a) firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia faktury, certyfikatu szkoleniowego czy materiałów szkoleniowych)

b) podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi zapytania lub realizacji zamówionej usługi).

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

a) obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe,

b) obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu, dostarczyć Ci zamówione treści,

c) móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody),

d) móc zrealizować Twój zakup produktu cyfrowego w sklepie internetowym portalu www.baginski.consulting

e) realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).

8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: tomasz@baginski.consulting. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowolipie 25, 01-002, Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: tomasz@baginski.consulting lub telefonicznie pod numerem: +48 501 229 532. 

kurs online