Polityka prywatności i plików cookies

 

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (dalej RODO)

 

 1. Właścicielem Serwisu www.baginski.consulting jest Tomasz Bagiński prowadzący działalność
  gospodarczą pod nazwą Bagiński Consulting Tomasz Bagiński, z siedzibą w Warszawie, 01-002, ul.
  Nowolipie 25.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Bagiński Consulting Tomasz Bagiński, z
  siedzibą w Warszawie, 01-002, ul. Nowolipie 25, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: ,
  będącą jednocześnie właścicielem sklepu Internetowego, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś:
  a) zainteresowany otrzymywaniem wiadomości na temat wydarzeń, szkoleń, eventów branżowych,
  ofert specjalnych, treści merytorycznych marki Bagiński Consulting,
  b) dokonującym zakupu edukacyjnych i rozwojowych produktów w ramach sklepu Internetowego
  prowadzonego na portalu www.baginski.consulting.
 4. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie
  dobrowolnie w formularzach kontaktowych i zgłoszeniowych dotyczących poszczególnych treści,
  produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr
  telefonu, e-mail kontaktowy, numer NIP (tylko w przypadku chęci uzyskania Faktury VAT).
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
  niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
  niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom,
  takim jak np.
  a) firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia faktury, certyfikatu szkoleniowego czy materiałów
  szkoleniowych)
  b) podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej
  obsługi zapytania lub realizacji zamówionej usługi).
  Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują
  stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez
  przepisy prawa.
 7. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
  a) obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe,
  b) obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu, dostarczyć Ci zamówione
  treści,
  c) móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej
  zgody),
  d) móc zrealizować Twój zakup produktu w sklepie internetowym portalu www.baginski.consulting
  e) realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).
 8. Polityka plików cookies
 9. W ograniczonym zakresie mogą być zbierane dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików
  cookies znajdujących się na stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na
  komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów
  internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej
  lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści. Wśród plików cookies wyróżnić możne
  te, które są niezbędne do działania serwisu internetowego. Należące do tej kategorii pliki cookies
  wykorzystywane są, aby zapewnić:
  • utrzymywanie sesji użytkownika;
  • zapisanie stanu sesji użytkownika;
  • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
  • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika,
  • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów
  internetowych
  • monitoring dostępności usług.
 10. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania ze strony
  internetowej, ale ułatwiają korzystanie z niej. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:
  • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym logowaniu;
  • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu;
  • przywrócenie sesji użytkownika;
  • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w Sklepie;
  • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
  • umożliwienie automatycznego zalogowania do Sklepu (opcja” zapamiętaj mnie”);
  • dopasowanie oferty Sklepu do preferencji użytkowników;
  • ustawienie preferowanego i właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
  • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w Sklepie;
  • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w Sklepie.
 11. Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które
  wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
  • monitorowanie ruchu na stronach WWW;
  • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób
  użytkownicy korzystają ze strony internetowej;
  • ustalanie liczby anonimowych użytkowników strony internetowej.
  • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
  • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
  • badanie zapisów na newslettery;
  • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
  • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
  • integracja z portalem społecznościom;
  • płatności internetowe.
  Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy: Google Analitycs,
  facebook, Tpay.
 12. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez
  jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
  Po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez stronę internetową mogą nie działać
  prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiązać się to może z całkowitym uniemożliwieniem
  korzystania ze Sklepu.
 13. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia
  tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
  związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w
  przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W
  celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość
  pocztą elektroniczną na adres: . Przysługuje Ci również prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Zasady związane z
  realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO
 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
  organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
  przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
  wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 15. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.
  Nowolipie 25, 01-002, Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: lub
  telefonicznie pod numerem: +48 534 684 479.